مراجعه به مراکز درمانی در زمان شیوع کرونا

ویروس کرونا

احتیاطات و نکات قابل توجه در زمان شیوع کرونا محدودیت های ابتدایی کرونا کم کم برای بازگشت به فعالیت های معمولی زندگی رو به تعدیل هستند. این که چطور به  مغازه، خرید و سفرهای ضروری و مراکز درمانی برویم؛ در حالی که موارد ایمنی و فاصله اجتماعی را رعایت می کنیم. در زمان نیاز به […]

عوارض مغزی کرونا

در این مقاله ابتدا به  توضیح مختصری از ویروس کرونا می پردازیم. سپس در مورد عوارض مغزی کرونا صحبت می کنیم. ویروس کرونا از دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین شناسایی شد. کرونا یک RNA  ویروس تک رشته ای است. ظاهر ویروس به شکل کروی بوده و منجر به ایجاد تظاهرات شدید تنفسی می شود. ابتلا […]